Kennisgevingsdossier voor Project -MER Strategisch Haveninfrastructuurproject (SHIP)

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang, diende een kennisgevingsdossier voor een project-MER in voor het Strategisch Haveninfrastructuurproject (SHIP). Een MER (milieueffectrapport) brengt de voor- en nadelen van het SHIP-project voor het milieu in kaart.

De kennisgeving is de eerste stap in de opmaak van het project-MER en heeft als doel een beschrijving te geven van wat precies zal bestudeerd worden in het project-MER en van de manier waarop deze studie zal uitgevoerd worden.

Het dossier ligt ter inzage van 10 mei tot 9 juni bij de stedelijke dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20 te Brugge. Het kan ook geraadpleegd worden via deze link.

Het strategisch haveninfrastructuurproject is een project voor de ontwikkeling van kansrijke type voorhavenactiviteiten binnen de planperiode van het strategische plan voor de haven van Brugge-Zeebrugge (2004-2020).

Het project bestaat uit twee gekoppelde aspecten:

a) het verbeteren van de nautische toegankelijkheid
b) het aanwenden van terreinen in het noordwestelijk deel van de achterhaven.

Een belangrijke stap bij de opstelling van het SHIP-MER is de opstelling van een kennisgeving van het project-MER, die ter inzage wordt gelegd. De doelstelling van deze kennisgeving is het publiek de kans geven om mee te denken over de gewenste inhoud van het project-MER.

De kennisgeving geeft aan op welke wijze de milieuafweging zal gebeuren. Het publiek kan op zijn beurt aangeven welk extra milieueffecten dienen te worden onderzocht en kan bovendien aandachtspunten signaleren die in het MER aanvullend mee in beschouwing moeten worden genomen om de studie zo volledig mogelijk te maken.

Eventuele opmerkingen over de inhoud van het toekomstige MER kunnen worden overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst MER.

Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, met vermelding project-MER SHIP Zeebrugge. Men kan ze ook bezorgen aan de stedelijke dienst Leefmilieu.

Opmerkingen kunnen ook elektronisch overgemaakt worden. Een inspraakformulier is downloadbaar vanaf mervlaanderen.be en kan via mail gestuurd worden naar mer@vlaanderen.be.

Opmerkingen zijn enkel ontvankelijk binnen de inzageperiode van 30 dagen.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!