Nieuw openbaar onderzoek Bocht Ter Doest

Op last van de Vlaamse overheid, departement RWO, Afdeling Stedenbouwkundig Beleid en Onroerend Erfgoedbeleid moet het openbaar onderzoek over het project van Infrabel inzake de aanleg van de Bocht van Ter Doest te Lissewege overgedaan worden.

Het dossier betreft concreet de vraag voor stedenbouwkundige vergunning door Infrabel voor de aanleg van de verbindingsbocht tussen de spoorlijnen 51A en B met bedding voor twee sporen en voorlopig aanleg van één spoor, voor de bouw van een onderbrugging en aansluitende wegenis ter ontsluiting van de ingesloten oever en voor de inrichting van het natuurcompensatiegebied Monnikenwerve op het terrein van Ter Doest te Lissewege.

Over het project “Bocht Ter Doest” vindt men meer info op deze website, in de rubriek “Projecten”, klikken op “Bocht Ter Doest”.

Het openbaar onderzoek loopt van 3 november tot en met 2 december 2009. Het dossier kan ingezien worden bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Brugge (Administratie Bouwvergunningen), Oostmeers 17, 8000 Brugge (van maan- tot vrijdag van 9 tot 12.00u en op dinsdagnamiddag van 14 tot 18.00u); het dossier omvat de plannen, motivatie van het concept, foto’s, het goedgekeurde project-mileueffectrapport en het project-MER-verslag dd 30 januari 2008 van de Dienst Milieueffectrapportage van de Vlaamse Overheid met de goedkeuring van het milieueffectrapport.

Bezwaren worden schriftelijk ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brugge, Burg 12,8000 Brugge hetzij tegen afgifte met ontvangstbewijs hetzij met ter post aangetekend schrijven uiterlijk met postdatum 2 december 2009.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!