Stand van zaken procedure SHIP-project

Recent werd beslist een nieuwe project-MER-procedure op te starten waarin het geheel van de projecten (de realisatie van de NX, een tramtunnel en nieuwe spoorbrug) zal beoordeeld worden op mogelijke milieueffecten. Hiervoor zal een nieuw kennisgevingdossier worden opgesteld en ter inzage gelegd aan het publiek, adviesinstanties, gemeenten en provincie. Dit wordt verwacht tegen de zomer van 2011.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang, diende op 29 maart 2010 een kennisgevingsdossier in voor een project-MER voor het Strategisch Haveninfrastructuurproject (SHIP) te Zeebrugge. Het kennisgevingsdossier werd volledig verklaard door de dienst Mer op 21 april 2010. Vervolgens werd het kennisgevingsdossier ter inzage gelegd aan het publiek van 10 mei 2010 tot en met 9 juni 2010 door de stad Brugge. Parallel werden door de dienst Mer adviezen opgevraagd aan relevante adviesinstanties, gemeenten en provincie.

De kennisgeving is de eerste stap in de opmaak van het project-MER en heeft als doel een omschrijving te geven van wat precies zal bestudeerd worden in het project-MER en van de manier waarop deze studie zal uitgevoerd worden. Tijdens de terinzagelegging werd een 22-tal reacties van burgers ontvangen, alsook 17 adviezen van geraadpleegde instanties.

De dienst Mer organiseerde op 25 juni 2010 een vergadering, met als bedoeling om de ontvangen reacties te bespreken en de richtlijnen af te bakenen. Op deze vergadering werden alle relevante adviesinstanties, gemeenten en provincie uitgenodigd. Tijdens deze vergadering werd onder meer duidelijk dat het project SHIP niet afzonderlijk kan bekeken worden van de realisatie van de NX, een tramtunnel en een nieuwe spoorbrug en dat het project dat voorligt nog onvoldoende gedetailleerd uitgewerkt is om een gedegen milieueffectenonderzoek i.f.v. de vergunningsaanvragen mogelijk te maken.

Mede in navolging van de conclusies van de vergadering werd het dossier voor het project-MER SHIP (PR0521) stopgezet. Een stuurgroep werd opgericht met de relevante partners (Departement MOW, Agentschap Wegen en Verkeer, Haven van Zeebrugge, De Lijn, Infrabel, Stad Brugge, Departement RWO en Departement LNE), met als doel het project SHIP af te stemmen met de realisatie van de NX, een tramtunnel en nieuwe spoorbrug. Het geheel van deze projecten wordt momenteel in samenspraak uitgewerkt.

Gezien het bovenstaande werd dus beslist een nieuwe project-MER-procedure op te starten waarin het geheel van deze projecten zal beoordeeld worden op mogelijke milieueffecten. Hiervoor zal een nieuw kennisgevingdossier worden opgesteld en ter inzage gelegd aan het publiek, adviesinstanties, gemeenten en provincie. Dit wordt verwacht tegen de zomer van 2011.

Welkom op de nieuwe website van Zeebrugge Open!